หญ้าไข่เหา

 Scandent Panic
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Panicum incomtum Trin.
วงศ์:
Poaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า
ลำต้น: แตกกิ่งก้านมาก ทอดเลื้อยใกล้ผิวดินยาวได้ถึง 1.50 เมตร
ใบ:
รูปแถบแคบ ยาว 8-20 เซนติเมตร ปลายแหลม
ดอก: ดอกเป็นช่อตั้งขึ้นทรงกลมรีหรือรูปกรวย แตกแขนงเป็นช่อย่อย ดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก แกนช่อดอกมีขนห่างๆ ทั่วไป บางครั้งมีน้ำเหนียวติดมือ ออกดอกปลายฤดูฝน-ฤดูร้อน
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: พบริมทางรกร้าง และแปลงปลูกพืชทั่วไป พบมากทางภาคเหนือลงมาถึงภาคกลาง