Lesson 1 Getting Started in Woodworking

เริ่มต้นงานไม้ด้วยเก้าอี้รีดนมวัว

โดยคุณพิษณุ นำศิริโยธิน

อาจารย์สอนงานไม้ และช่างไม้มืออาชีพ

คลิปทั้งหมด