My Little Farm Vol.11 เบอร์รี่และไม้ผลเพื่อสุขภาพ

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าประสบการณ์การปลูกไม้ผลตระกูลเบอร์รี่ เช่น ราสป์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่หรือหม่อน สตรอว์เบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ และ Superfood ผลไม้เพื่อสุขภาพอื่น ๆ อาทิ เสาวรส ลำไยคริสตัล เอบิว เป็นต้น จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ตั้งแต่การเตรียมดินปลูก ทั้งการปลูกลงแปลงและปลูกในกระถาง การให้น้ำและปุ๋ย การดูแลรักษาด้วยวิธีผสมผสาน การขยายต้นพันธุ์ และเทคนิคอื่นๆ รวมถึงการเก็บเกี่ยว และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการแปรรูป ในลักษณะ How to ที่เข้าใจง่าย

ผู้เขียน: อนุรีย์ ณ สงขลา
สำนักพิมพ์: บ้านและสวน
หมวดหมู่: งานอดิเรก งานฝีมือ , เกษตรกรรม สัตว์เลี้ยง
ราคา: 295 บาท