garden & farm Vol.18 เกษตรอัจฉริยะ Smart Farming

Smart Farming หรือเกษตรอัจฉริยะ คือการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำเกษตรเพื่อให้การเกษตรมีประสิทธิภาพ แม่นยำ สะดวกและเบาแรงขึ้น

เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคที่มีความต้องการอาหารมากขึ้น สวนทางกับแรงงานและพื้นที่ผลิตพืชที่ลดน้อยลง เมื่อนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้จึงช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ภายในเล่มมีบทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) รวมถึงตัวอย่างเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรที่นำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาใช้ เช่น ระบบให้น้ำอัตโนมัติ, IoT ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต, โดรนเพื่อการเกษตร, ระบบเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ, โรงงานผลิตพืชหรือระบบปลูกพืชแนวตั้ง (Plant Factory / Vertical Farming), โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse) เป็นต้น เพื่อเป็นไอเดียและแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ และพัฒนาการทำเกษตรของตัวเอง

ผู้เขียน: วิรัชญา จารุจารีต

ราคา: 275.00 บาท