จอดรถขวาง

รู้ข้อกฎหมาย เคลียร์! ปัญหาการ จอดรถขวาง

จอดรถขวาง
จอดรถขวาง


กรณีที่ 2
: การนํากรวย แผงเหล็ก เก้าอี้ หรือสิ่งใดไปตั้งขวางพื้นที่ไว้ไม่ให้ใครมาจอด

จอดรถขวาง
soccersuck.com
  • หากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลสามารถทําได้
  • หากเป็นที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 2522 มาตรา 114 ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร แต่เจ้าพนักงานจราจรจะอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอันจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง นอกจากจะมีความผิดตามมาตรา 148 แล้ว เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้” ซึ่งโทษตามมาตรา 148 คือปรับไม่เกิน 500 บาท นอกจากนั้นยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 385 ที่กำหนดว่า “ผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของ หรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท” อีกด้วย
brighttv.co.th
จอดรถขวาง
barkingtroll.blogspot.com
  • ส่วนการติดป้ายห้ามจอด ถือเป็นการทำสัญญาณหรือเครื่องหมายจราจร ถ้ามิได้เป็นเจ้าพนักงานอาจจะมีความผิดตามมาตรา 28 คือ “ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน ทำ ติดตั้ง หรือทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรในทางที่อธิบดีกำหนดตามมาตรา 21” ซึ่งจะมีผลให้มีความผิดตามมาตรา 30 คือ สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ทำ ติดตั้ง หรือทำให้ปรากฏในทางโดยฝ่าฝืนมาตรา 28 หรือมาตรา 29 เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจยึด รื้อถอน ทำลาย หรือทำให้สิ้นไปซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรนั้นได้

 

สุดท้าย พี่ฮอลล์เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก แม้จะมีกฎหมายบัญญัติไว้แล้วก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงการจัดระเบียบในการอยู่ร่วมกันในสังคม ปัญหาต่างๆจะคลี่คลายและไม่เกิดขึ้น ถ้าทุกคนมีมารยาทหรือ จิตสำนึกที่ดี และคิดถึงใจเขาใจเราค่ะ

 


5 ปัญหาแย่ๆที่ทำให้ เพื่อนบ้านเกลียด ได้แบบไม่รู้ตัว

รู้ไว้อย่าให้ใคร หลอกขายที่ดิน !! ความแตกต่างของ เอกสารสิทธิ์ที่ดิน