Garden & Farm Vol.8

ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา (Aquaponic)
ISBN 978-616-18-1624-7
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2559
บรรณาธิการเล่ม วิรัชญา จารุจารีต
จำนวน  120 หน้า
ราคา 225 บาท

bsp_aqua_p32-33 bsp_aqua_p10-11 bsp_aqua_p8-9

อะควาโปนิกส์ เป็นการปลูกพืชที่ประยุกต์มาจากการปลูกพืชด้วยน้ำหรือไฮโดรโปนิก ผสมผสานกับการเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ โดยใช้น้ำที่เป็นของเสียจากการเลี้ยงปลามาผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยแบคทีเรียตามธรรมชาติ เปลี่ยนของเสียไปเป็นปุ๋ย ช่วยบำบัดน้ำให้นำกลับไปใช้ใหม่ได้อีก ผักที่ได้จึงปราศจากสารเคมี ให้ผลดีทั้งกับผู้บริโภคและผู้ปลูกเลี้ยง ทำได้ทั้งในบ้านเรือนทั่วไปหรือทำเป็นระบบฟาร์ม (การค้า)  สามารถเลี้ยงได้ทั้งปลาสวยงามและปลาที่ใช้บริโภค

 

สั่งซื้อหนังสือ : https://www.facebook.com/commerce/products/1355558927809731/?rid=205565816144177&rt=6