ไปรู้จัก ปุ๋ย ทั้ง”ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี” ต่างกันอย่างไร

ปัจจุบันตามท้องตลาดมี ปุ๋ย ทางเลือกมากมายสำหรับผู้บริโภค การเลือกใช้นั้นจึงควรเลือกตามความเหมาะสมของการใช้งาน ราคา และวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น

ตามบ้านเรือนทั่วไปที่ไม่ได้ปลูกต้นไม้ในเชิงการค้า แนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักและเสริมด้วยปุ๋ยเคมีเป็นครั้งคราวก็เพียงพอ โดยทั่วไปปุ๋ยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์

ปุ๋ย

1 ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และวัสดุอินทรียสารเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด ข้อดี คือช่วยปรับปรุงดินให้มีความโปร่ง ร่วนซุย สามารถอุ้มน้ำและธาตุอาหารพืชของดิน ซึ่งปุ๋ยเคมีไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้ปุ๋ยอินทรีย์ ยังสามารถอยู่ในดินได้นาน และค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชอย่างช้าๆ เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีจะส่งเสริมปุ๋ยเคมีให้เป็นประโยชน์แก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนข้อด้อย คือ มีปริมาณธาตุอาหารพืชต่ำ และใช้เวลาในการปลดปล่อยธาตุอาหารที่จะเป็นประโยชน์แก่พืชนานกว่าปุ๋ยเคมี

grow-8

2 ปุ๋ยเคมี

ส่วนปุ๋ยเคมี ได้จากการผลิตหรือสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรมจากแร่ธาตุต่างๆ ที่ได้ตามธรรมชาติ หรือเป็นผลพลอยได้ของโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด ข้อดี คือ มีปริมาณธาตุอาหารสูง และให้ผลเร็วกว่าปุ๋ยอินทรีย์ ขนส่งและเก็บรักษาสะดวก ข้อเสีย คือ ไม่ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย เหมือนปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียนั้น ถ้าใช้ปริมาณมากและติดต่อกันนานๆ จะทำให้ดินเป็นกรด ผู้ใช้จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปุ๋ยเคมีพอสมควร

•ไปรู้จักปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆ 

40 ต้นไม่นิยมปลูก

เทคนิคปลูกต้นไม้ในกระถางให้รอด

สูตรผสมดินสำหรับปลูกแคคตัส


lll lll l llll ll lll ll llll ll ll l l ll lll llllll ll lll lll ll ll ll l llllllll l l l l l l l l l ll l ll l ll l l l l ll l l l l   l   lllllll