สสว. จัดงาน SME Privilege Club Business Matching ผนึก 29 พันธมิตร สร้างโอกาส เอสเอ็มอีไทย

“SME Privilege Club Business Matching – กิจกรรมเจรจาธุรกิจ ด้านเงินทุนและการตลาด” สสว. เดินหน้าผนึก 29 หน่วยงานพันธมิตร ผลักดันสิทธิประโยชน์ สร้างโอกาส เสริมแกร่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย พร้อมเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการ 51 ราย ได้นำเสนอแผนธุรกิจเพื่อเจรจาต่อยอดขยายธุรกิจได้ต่อไป

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 – นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้จัดงาน “SME Privilege Club Business Matching – กิจกรรมเจรจาธุรกิจ ด้านเงินทุนและการตลาด” เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้มีโอกาสส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนกับผู้ประกอบการ พร้อมจัดให้มีการเจรจาธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ภายใต้งานพัฒนาสิทธิประโยชน์ และมุ่งหวังผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงเพื่อการประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีผู้แทนเครือข่ายพันธมิตร สสว. ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SME และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นางสาวปณิตา กล่าวว่า สสว. ได้ดำเนินงานนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจและเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาการให้บริการผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “SME Privilege Club คลับพิเศษเฉพาะ SME” โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านการเพิ่มผลิตภาพ/ลดต้นทุน ด้านการขยายช่องทางการตลาด และด้านการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจยุคใหม่ รวมถึงเมื่อผู้ประกอบการเข้ามาใช้สิทธิประโยชน์ ผ่านการสมัคร SME One ID ทำให้ สสว. รับทราบถึงข้อมูลและความต้องการของผู้ประกอบการที่เข้ามาสู่ระบบการส่งเสริม เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

สำหรับงานในวันที่ 21 พ.ค. 2567 นางสาวสุนทรี เจตนานุเคราะห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน และผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร 15 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมได้มีโอกาสส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

นางสาวสุนทรี เจตนานุเคราะห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ

โดย “SME Privilege Club Business Matching – กิจกรรมเจรจาธุรกิจด้านเงินทุนและการตลาด” เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย เจรจาธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ รวมถึงยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้งานพัฒนาสิทธิประโยชน์เอสเอ็มอี ของ สสว. โดยได้เชื่อมโยงให้พันธมิตรหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นพื้นที่กลางในการได้พบปะแลกเปลี่ยนเจรจาจากับเอสเอ็มอี ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 51 ธุรกิจ เพื่อจะนำไปสู่ความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ เอสเอ็มอี ร่วมกันทั้ง 3 ด้านสำคัญ คือ การเพิ่มผลิตภาพ/ลดต้นทุน การขยายช่องทางการตลาด และการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการ โดย สสว.พร้อมเดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพการประกอบธุรกิจยุคใหม่ เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน และ สสว. ยังพร้อมจะทำหน้าที่ ‘เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย’ ตลอดไป สำหรับ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสุดยอด SMEs ไทย 51 ธุรกิจ ทาง สสว.กำหนดไว้ 4 แนวทาง ประกอบด้วย 1) เป็นสมาชิกของ สสว. และมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 2) มีการรับรองตามมาตรฐานชั้นนำต่าง ๆ ของประเทศหรือนานาชาติ 3) เป็นกลุ่มภาคการผลิตและพัฒนาแบรนด์และสินค้าของตัวเอง และ 4) มีความต้องการกำลังขยายตลาดและ/หรือต้องการขยายธุรกิจในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ

สสว. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ของประเทศ มีหน้าที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน SME ให้ดำเนินการไปในทิศทางที่เหมาะสมอย่างเต็มกำลัง ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) พ.ศ. 2566-2570 “เป็นผู้ชี้นำในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME สู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน” พร้อมสนับสนุนและเคียงข้างผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ต่อเนื่องตลอดไป

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.sme.go.th