MARNDADEE HERITAGE RIVER VILLAGE

โรงแรมที่เกิดจากความรักความชอบในการสะสมผลงานศิลปะ ของทุกชิ้นที่นำมาตกแต่งจึงเป็นของเก่าแท้ที่ยังใช้งานได้จริง