เทคนิคปรุงดินให้อร่อย ธาตุอาหารครบ ถูกใจพืชผักในสวน

ดินปลูกผักเป็นปัจจัยสำคัญ ดินปลูกที่ดีควรมีความโปร่ง ร่วนซุย ระบายน้ำดี มีธาตุอาหารเพียงพอ มีอินทรียวัตถุ ไม่มีเชื้อโรค แมลงที่เป็นอันตราย

การผลิตพืชผักและผลไม้เพื่อส่งออก ตอนที่ 2 : มาตรฐานโรงคัดบรรจุ

สวัสดีครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง การผลิตพืชผักและผลไม้เพื่อส่งออก กันไปแล้ว ในตอนนี้จะมาเล่าต่อจากตอนที่แล้วในเรื่องมาตรฐานของโรงคัดบรรจุผักผลไม้สดเพื่อการส่งออก สำหรับการส่งออกผักผลไม้ไปต่างประเทศ โดยทั่วไปแล้วมีหลาย ๆ ประเทศที่ต้องทำการคัดบรรจุในโรงคัดที่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานก่อนจึงจะส่งออกได้ และผักผลไม้ที่นำมาคัดบรรจุก็ต้องมาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่กล่าวไปในตอนก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกัน มาตรฐานสำคัญ ๆ ของโรงคัดบรรจุมีอะไรบ้าง ในตอนนี้จะมาเล่าให้ฟังครับ •อ่านมาตรฐานการผลิตพืชผักและผลไม้เพื่อส่งออก กลุ่มมาตรฐาน โรงคัดบรรจุ GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICES) CODEX คือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ของหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ CODEX เป็นมาตรฐานที่เป็นพื้นฐานของโรงอาหารและโรงงานคัดบรรจุผักผลไม้ โรงคัดบรรจุที่ต้องการได้รับการรับรองมาตรฐานนี้จะต้องมีหลักฐานการนำข้อกำหนดของ GMP ไปใช้ในองค์กร ประกอบด้วย การควบคุมผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ทำเลที่ตั้งอาคาร การออกแบบอาคารต้องไม่ปนเปื้อนกระบวนการผลิตได้มาตรฐานทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มผลิต จัดเก็บ ควบคุมคุณภาพ ขนส่งรวมืทั้งระบบการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบและการจัดการเรื่องสุขอนามัย ซึ่งจะทำให้ผลิตผลที่ผ่านมาตรฐานนี้มีความสะอาดปลอดภัยและสอบกลับได้ จนเป็นที่มั่นใจของผู้บริโภค อ่านรายละเอียดข้อกำหนดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/ HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT) CODEX คือ ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ เริ่มต้นจากการใช้ระบบนี้ในการผลิตอาหารให้นักบินอวกาศ ซึ่งต้องมีความปลอดภัยของอาหารสูงมาก การนำระบบนี้ไปใช้ในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องมีระบบ GMP เป็นพื้นฐานในโรงคัดบรรจุเสียก่อน […]

โรคและแมลงศัตรู เพลี้ยต่างๆ ที่พบในฤดูร้อน

เพลี้ย ศัตรูพืชที่ระบาดหนักในช่วงฤดูร้อน ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงฤดูร้อนของเมืองไทย โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียสขึ้นไป ซึ่งจะทำให้ต้นไม้และพืชผักที่ปลูกต้องเผชิญกับโรคพืชและศัตรูพืชต่าง ๆ ที่มักเข้าทำลายพืชในสภาพแวดล้อมแบบนี้ เพลี้ย แมลงศัตรูที่ชอบเข้าทำลายพืชปลูกในฤดูนี้ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่อากาศมีอุณหภูมิสูง ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ แมลงศัตรูพืชที่มีขนาดเล็กจะชอบเข้าทำลายพืชโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงที่ส่วนเจริญใหม่ เช่น ยอดอ่อน ใบอ่อน หรืออยู่ใต้ใบพืช ตัวอย่างแมลงศัตรู ได้แก่ เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ไรต่างๆ เป็นต้น การป้องกันกำจัด -ให้น้ำพืชปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการพ่นน้ำเป็นละอองฝอยให้ชุ่มผิวพืชจะช่วยลดการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟและไรได้ดี -หมั่นสำรวจการระบาดและกำจัดมด ซึ่งจะนำเพลี้ยแป้งหรือเพลี้ยหอยมาสู่ต้นไม้ที่ปลูก -แมลงศัตรูที่ไม่ค่อยเคลื่อนที่ เช่น เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง ถ้ามีการระบาดรุนแรงให้ทำการตัดแต่งส่วนที่ถูกเข้าทำลายออก การใช้สารป้องกันกำจัดแมลง เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย สารป้องกันกำจัดแมลงที่แนะนำ คือ ฟิโปรนิล อิมิคาคลอพริด ไทอะเมโทแซมโคลไทอะนิดิน ไดโนทีฟูแรน ไวท์ออยล์ และปิโตรเลียมออยล์ เป็นต้น ไร สารป้องกันกำจัดแมลงที่แนะนำ คือ โพรพาไกต์ […]