THE 7th ROOM – ห้องพักลอยฟ้า กลางป่าสน

THE 7th ROOM ห้องพักลอยฟ้า ท่ามกลางป่าสนหรือโรงแรมบนต้นไม้บริเวณตอนเหนือของสวีเดนหลังนี้ เป็นผลงานสุดเท่จากสตูดิโอออกแบบ Snøhetta

SALA AYUTTHAYA สะท้อนบริบทของกรุงเก่าผ่านก้อนอิฐ

สถาปัตยกรรมโมเดิร์นอิงบริบท ที่นำอิฐรวมถึงสีขาวตามสีของพระปรางค์วัดพุทไธศวรรย์ท่ี่ต้ังอยู่ตรงข้ามอีกฟากฝั่งของแม่น้ําเจ้าพระยามาเป็นตัวแปรหลักในการออกแบบ