SALA AYUTTHAYA สะท้อนบริบทของกรุงเก่าผ่านก้อนอิฐ

สถาปัตยกรรมโมเดิร์นอิงบริบท ที่นำอิฐรวมถึงสีขาวตามสีของพระปรางค์วัดพุทไธศวรรย์ท่ี่ต้ังอยู่ตรงข้ามอีกฟากฝั่งของแม่น้ําเจ้าพระยามาเป็นตัวแปรหลักในการออกแบบ