ARCHIPAPER เรื่องราวเหนือจินตนาการของบ้านกระดาษโดย RAFAŁ BARNAŚ

ArchiPaper เป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในลักษณะแปลกใหม่ โดยมีพื้นฐานและจุดเริ่มต้นของผลงานนี้มาจากโมเดลของบ้านที่ออกแบบโดย BXB Studio โมเดลดังกล่าวถูกถ่ายภาพและแปรสภาพเป็นภาพแอนิเมชั่นที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา