AKHA AMA LIVING FACTORY ท้องถิ่น ชีวิต กาแฟ

Akha Ama Living Factory สะท้อนถึงชีวิตที่ดำเนินไปในอาคารแห่งนี้ ด้วยความเชื่อในการ “อยู่ร่วมกัน” ของชาวอาข่า