Outside In, Inside Out บ้านเปลือย แต่ไม่โป๊

Outside In, Inside Out คือการหลอมรวมขอบเขตระหว่างที่ว่างภายในกับภายนอก ลองนึกภาพว่าถึงเราจะนั่งอยู่ในบ้านก็สามารถสัมผัสบรรยากาศสวนภายนอก