TIMELESS MASTERPIECE บ้านสะท้อนศิลป์

บ้านของศิลปินใหญ่ ซึ่งได้ถ่ายทอดตัวตนลงไปในทุกรายละเอียดของบ้านอย่างถึงแก่น บ้านสะท้อนศิลป์ หลังนี้ ยังมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ของการอยู่อาศัยได้อย่างน่าทึ่ง