หลักการออกแบบ โคก หนอง นา ใจความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ถอดบทเรียนผ่านการลงมือทำ โคก หนอง นา ของอดีตคนเมืองพนักงานออฟฟิศ สู่การเป็นเกษตรกรเข้าปีที่ 5 การออกแบบพื้นที่ชีวิต