Unburnt Circular Brick อิฐสีพาสเทล จากวัสดุเหลือทิ้ง

อิฐสีพาสเทล กระเบื้องและอิฐจากเศษเซรามิกของอุตสาหกรรมต่าง ๆ กว่า 80 – 90% ที่ผ่านการขึ้นรูปทางพันธะเคมี (Non-toxic Chemical)