ONLY IN MY MEMORIES

ความทรงจำก็เหมือนข้อมูล ถูกเก็บไว้ในลิ้นชัก เราอาจหลงลืมเพราะมีข้อมูลใหม่ๆ แต่มันไม่เคยหายไปไหน รอวันที่จะถูกกระตุ้นแล้วฉายภาพออกมาเท่านั้น

ONLY IN MY MEMORIES ความทรงจำสีจางของชาญฉลาด กาญจนวงศ์

ดึงเสน่ห์ความทรงจำมาถ่ายทอดลงสู่มุมต่างๆ ในบ้าน สะท้อนชีวิตและตัวตนของเจ้าของแบรนด์ GREY RAY