Teerachai Leesuraplanon (ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์)

  • ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
  • โทรศัพท์ 08-1877 – 2982