Teerachai Leesuraplanon (ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์)

  • ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
  • เบอร์โทรศัพท์ :  08-1877 – 2982