TA-CHA DESIGN

TA-CHA Design สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอกและภายใน ก่อตั้งโดยสองสถาปนิก วรัญญู มกราภิรมย์ และ สณทรรศ ศรีสังข์ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ