JAIBAAN STUDIO หัวใจของคราฟต์คือ “ชุมชน”

โรงคั่วกาแฟ อาข่า อ่ามา 

โปรเจ็กต์ล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นของใจบ้านสตูดิโอ เมื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวอาข่าวางแผนสร้างศูนย์เรียนรู้และโรงคั่วกาแฟ  ใจบ้านจึงเริ่มต้นต่อยอดจากสิ่งที่ท้องถิ่นนั้นมี เมื่ออาชีพหลักของชาวอาข่าคือเกษตรกรรม ดังนั้นในปีแรกจึงเริ่มต้นการออกแบบด้วยการฟื้นฟูสภาพดิน ขุดสระ วางระบบน้ำ วางระบบนิเวศ ชวนอาสาสมัครไปปลูกต้นไม้ ปีที่ 2 จึงเริ่มสร้างอาคารด้วยวัสดุท้องถิ่นให้เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดยดึงวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมของชาวอาข่ามาใช้ อย่าง การโล้เสาชิงช้าก่อนการเก็บเกี่ยว ด้วยการนำโครงสร้างไม้ไผ่มาเป็นหัวใจของโครงการ พยายามผสมผสานทั้งแนวคิดปรัชญา และวัสดุมาประกอบใหม่ผสมความทันสมัยเข้าไป

นอกจากนี้ยังมีโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อชุมชนอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกป่าของ SCG การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและรากฐานวิถีชุมชนในเมืองเชียงใหม่ ไปจนถึงการออกแบบโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารให้เข้ากับวิถีวัฒนธรรม ทดแทนแบบโรงพยาบาลตามแบบแผนราชการ

“ตอนนี้อะไร ๆ ก็คราฟต์ ทุกอย่างดูสโลว์มาก แต่ก่อนหน้าที่เราจะมาสโลว์แบบนี้ เราเร่งรีบกันมามาก คงเป็นธรรมชาติที่ต้องหาสมดุลเหมือนการแกว่งของชิงช้า ซึ่งผมมองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ” – ศุภวุฒิ


เรื่อง Monosoda

ภาพ นันทิยา, ภาพประชาสัมพันธ์

อ่านเรื่อง Studio Visit เพิ่มเติม

 

EASE คราฟต์ใหม่ในอุตสาหกรรมเก่า

TRIMODE C คราฟต์คือภาษาสากล