SO OK สถาปนิก สุข

“การออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึง ซึ่งถือเป็นเรื่องพื้นฐาน ไม่ใช่สิ่งใหม่อะไร”

บทสนทนาระหว่างที่เรานั่งคุยกับ คุณตั๋ง – รุจนัมพร เกษเกษมสุข เจ้าของ บริษัท สถาปนิก สุข จำกัด – SOOK Architects พาให้เรามองย้อนกลับไปสู่แนวคิดการออกแบบที่เรียบง่ายแต่มีพลัง กับแนวคิด “Sustainable Design” หรือการออกแบบที่สามารถอยู่กับสภาพแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันซึ่งมีพื้นที่สีเขียวลดลงเรื่อย ๆ จากทุ่งหญ้า ไร่ นา สวน กลายเป็นป่าคอนกรีตขยายอาณาเขตออกไปโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะตามมา สิ่งเหล่านี้เป็นแรงจูงใจให้คุณตั๋งเลือกสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่มีแนวคิดและจุดยืนไม่ซับซ้อน แต่ให้คุณค่ากับผู้ใช้งานอย่างเป็นมิตรและเต็มประสิทธิภาพ

ชื่อและแนวคิดหลักของ SOOK Architects คือ การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ดี ครอบคลุม ทั้งงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย์ สถาปัตยกรรมภายใน รวมไปถึงการวางผังเมืองและสิ่งแวดล้อม การออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) และการอนุรักษ์ชุมชนเก่าให้อยู่ร่วมกับชุมชนใหม่ได้อย่างกลมกลืน

ผลงานที่ทำให้เห็นแนวคิดของ SOOK Architects เด่นชัดที่สุดคือ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนตรอกบ้านจีน ชุมชนโบราณริมแม่น้ำปิง อำเภอเมืองฯ จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโครงการศึกษาชุมชนและอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและอีกหนึ่งโครงการที่คุณตั๋งบอกว่าน่าสนใจและอยู่ในกระบวนการทำงานอยู่ตอนนี้คือ โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลโรคเรื้อน McKean ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอายุกว่า 105 ปีให้เป็น McKean Rehabilitation Park หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรบนพ้นื ที่ 300 ไร่ โดยพยายามเก็บรักษาคุณค่าเดิมของสภาพธรรมชาติรอบ ๆ เอาไว้ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ บ่อน้ำ พื้นที่ริมน้ำแปลงเกษตร และสถาปตั ยกรรมโบราณที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งในบริบทใหม่

นอกจากนี้ผลงานโครงการรีสอร์ตบ้านสวนมุกที่หัวหินของพวกเขา ยังได้รับรางวัลป็อปปูลาร์โหวตในการประกวดสถาปัตยกรรมระดับนานาชาติ Architizer A+ Awards 2014 ประเภท Hotels & Resorts อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องงานสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืนนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและจะกลายเป็นต้นกล้าที่แข็งแรง ช่วยพัฒนาและสร้างคุณค่าให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนต่อไป

 

เรื่อง: วรรณลีลา
ภาพ: ดำรง