ทดลองออกแบบ บ้านระบบกริดเสา สู่การอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์

เมื่อครอบครัวใหญ่ขึ้นบ้านก็เป็นปัจจัยหลักที่รองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวขยายของสมาชิกถึง 4 คน และอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นหลักคือพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ของครอบครัว ” บ้านระบบกริดเสา ” จึงเป็นพื้นที่รองรับการปรับเปลี่ยนและการขยายตัวของกิจกรรมในอนาคต

บ้านระบบกริดเสาWiti9.studio ผู้ออกแบบ บ้านระบบกริดเสา ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดเรื่องจัดวางพื้นที่บริการ (Servant Space) ให้สามารถรับรองพื้นที่ใช้งาน (Served Space) ของ หลุยส์ ไอ คาห์น โดยขนาดพื้นที่ภายในบ้านจะเกิดจากพิกัดตั้งต้น 300×300มม. ที่สัมพันธ์กับระบบโครงสร้างและขนาดวัสดุอาคาร ระบบกริดเสาของบ้านหลังนี้จะถูกใช้เพียง2ขนาด คือ 4,200 มม. สำหรับพื้นที่ใช้งาน และ 3,300 มม. สำหรับพื้นที่บริการ โดยที่บ้านหลังนี้จะมีการแบ่งห้องด้วยผนัง และการใช้ประตูสำหรับแบ่งพื้นที่ภายในบ้านให้น้อยที่สุด แต่ใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอื่น ๆ มาบริหารพื้นนที่ เช่น เสา ระนาบหลังคา ที่สอดคล้องกับการนำแสงธรรมชาติและสร้างช่องเปิด เพื่อประโยชน์สภาวะการอยู่อาศัยที่น่าสบาย สำหรับการถ่ายเทของอากาศธรรมชาติ เพื่อสร้างการรับรู้การใช้พื้นที่ว่างให้แก่ผู้ที่พักอาศัย

บ้านระบบกริดเสา
บ้านระบบกริดเสา
บ้านระบบกริดเสา

ตัวบ้านประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนซ้าย และขวา โดยที่ด้านซ้ายเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เป็นการรวมกันระหว่างพื้นที่ใช้งานและพื้นที่บริการเข้าด้วยกันเป็นพื้นที่ส่วนกลางหลักของบ้านสำหรับโซนพักผ่อน นั่งเล่นไปถึงโซนรับประทานนอาหาร ทำครัว เป็นพื้นที่สร้างปฏิสัมพันธ์ให้แก่คนในบ้าน โดยตัวห้องขนาดใหญ่นี้จะถูกสร้างของเขตภายในพื้นที่โดย เสาฝ้าเพดานระดับที่ต่างกันเพื่อให้เกิดคุณภาพของที่ว่างภายในที่แตกต่างกันตามการใช้งานของพื้นที่

บ้านระบบกริดเสา
บ้านระบบกริดเสา

ส่วนด้านขวาของบ้านคือ บันไดซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ส่วนกลางกับพื้นที่ส่วนตัวของสมาชิกในครอบครัวที่ประกอบด้วยห้องนอน ห้องน้ำ ช่องงานระบบต่าง ๆ ที่ออกแบบสัดส่วนได้อย่างพอดีกับการอยู่อาศัย บ้าน 2 ชั้นหลังนี้จึงตอบโจทย์และรองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวได้อย่างแท้จริง

บ้านระบบกริดเสา


#เกร็ดความรู้หลุยส์_ไอ_คาห์น
(Louis Isadore Kahn, 1901-1974) การจัดวางพื้นที่บริการ (Servant Space) ให้สามารถรับรองพื้นที่ใช้งาน (Served Space) เพื่อทำให้พื้นที่ภายนอกและภายใน เกิดการใช้งานที่มีความรับรู้และสามารถเข้าถึงได้ตามลำดับการใช้งานตามจุดประสงค์โดยที่ไม่กระทบกับพื้นที่ที่ออกแบบไว้ออกแบบ: Witi9.studio
เนื้อหาโดยผู้ออกแบบ
เรียบเรียง: Lily J.
ภาพ: PanoramicStudio

บ้านใจกลางเมือง ที่สะท้อนตัวตนการอยู่อาศัยแบบส่วนตัวในพื้นที่กึ่งกลางแจ้ง