เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ มุ่งสู่ Real Estate as a Service Brand สร้างประสบการณ์ที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน

ในประเทศไทย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกที่รวมธุรกิจอสังหาฯ เพื่อที่อยู่อาศัย-อุตสาหกรรม-พาณิชยกรรม ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน (One Platform) และกำลังมุ่งมั่นยกระดับธุรกิจสู่การเป็น Real Estate as a Service Brand ด้วยการต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายในมือให้สอดรับกับเทรนด์และความต้องการของผู้อยู่อาศัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Real Estate as a Service Brand

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการแต่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่ดี

ซึ่งการเป็น Real Estate as a Service Brand ของ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หมายถึงการขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยต่อยอดด้านนวัตกรรมการบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยการผนึกกำลังความสามารถด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่ของทีมงานมืออาชีพจากทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ โดยในด้านเทคโนโลยีการบริการต่าง ๆ อาทิ

การส่งเสริมด้านความปลอดภัยอัจฉริยะ มีการใช้ระบบจดจำใบหน้า (Face Recognition) ในการเข้า-ออกพื้นที่ ระบบอำนวยความสะดวกด้านการควบคุมยานยนต์เข้า-ออกพื้นที่ ตลอดจนติดตามการจราจรและระดับมลภาวะภายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเป็นผู้นำด้านอาคารยั่งยืนที่สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับธุรกิจที่อยู่อาศัยได้เสริมการให้บริการลูกค้าอย่างไร้รอยต่อมากขึ้นด้วยแอปพลิเคชัน Home+ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าตลอดกระบวนการขายและบริการ รวมถึงมอบบริการเสริมต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายพันธมิตรเพื่อดูแลลูกบ้านให้ดียิ่งขึ้น สอดรับกับไลฟ์สไตล์และความต้องการในการอยู่อาศัย พร้อมส่งมอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ภายในบ้านซึ่งช่วยยกระดับการใช้ชีวิต

ขณะเดียวกัน เพื่อรองรับรูปแบบการใช้งานของคนสมัยใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง บริษัทฯ ได้เดินหน้านวัตกรรมการบริการในธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าภายใต้คอนเซ็ปต์ Core & Flex ที่มีทั้งพื้นที่สำนักงานแบบมาตรฐาน และแบบยืดหยุ่น มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน โดยมีค่าใช้จ่ายตามประเภทการบริการหรือระยะเวลาที่ต้องใช้งาน อีกทั้งยังเตรียมผลักดันการให้บริการ Co-Warehousing เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องใช้บริการรายครั้ง (Pay-Per-Use) หรือต้องการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าตามจำนวนพาเลท (Pay-Per-Pallet) รวมถึงตอบสนองความต้องการใช้พื้นที่, สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่เป็นของส่วนกลางโดยจ่ายค่าบริการตามจำนวนการใช้งาน

กลยุทธ์หลัก 3P  

เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเป็น Real Estate as a Service Brand ภายในปี 2025 บริษัทฯ กำหนดแผนการดำเนินงานใน 3 มิติหลัก ได้แก่

  • People: มุ่งดูแลพนักงานซึ่งเป็นหัวใจหลักในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถและขยายศักยภาพ ควบคู่กับการสนับสนุน
    ให้ทุกคนในองค์กรมีเส้นทางการเติบโตในอาชีพอย่างชัดเจน พร้อมดูแลด้านสวัสดิการที่เท่าเทียมและสอดรับกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เพื่อสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเดินหน้าธุรกิจทั้งในปัจจุบันและการเติบโตในอนาคต ด้วยเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็น Employer of Choice หรือบริษัทที่คนอยากร่วมงานด้วย
  • Planet: ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นและคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) และมุ่งสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ในทุกด้าน โดยปัจจุบัน FPT เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของไทยรายแรกที่ได้รับจัดอันดับมาตรฐานในระดับ A ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทในหมวดหมู่ Southeast Asia Diversified Business ตามมาตรฐานของ GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ซึ่งเป็นดัชนีด้านความยั่งยืนของภาคอสังหาริมทรัพย์ พร้อมเดินหน้าสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 6 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้ 6 แสนต้นในปี 2025 เพื่อที่จะเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี 2050  
  • Purpose: เพิ่มเติมจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ FPT จะเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ให้เป็นที่จดจำและเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าผ่านการดำเนินงานของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าติด Top 5 ของแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ของไทยในปี 2025

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเจตนารมณ์ Inspiring experiences, creating places for good. หรือ สร้างสรรค์พื้นที่ ให้ประสบการณ์ที่ดีคงอยู่ และมุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดี  ตอบโจทย์ความต้องการและยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าและผู้ใช้บริการไปพร้อมกัน