คำนวณการใช้ไฟบ้านเบื้องต้น เพื่อติดโซลาร์เซลล์ระบบ On Grid

ใครอยากรู้ว่าบ้านเราต้องติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบ On Grid ขนาดเท่าไร สามารถ คำนวณการติดโซล่าเซลล์ เบื้องต้นเองได้จากการใช้ไฟในช่วงกลางวัน (8.00-17.00 น.) ด้วย 2 วิธี คือ

คำนวณการติดโซล่าเซลล์

วิธีที่ 1 การดูหน่วยการใช้ไฟจริงที่มิเตอร์

คำนวณการติดโซล่าเซลล์ จากการไปจดหน่วยการใช้ไฟจริง 3-7 วัน เพื่อหาค่าเฉลี่ย

1.หาค่าเฉลี่ยการใช้ไฟช่วงกลางวัน โดยไปจดที่เวลา 8.00 และ 17.00 น. เช่น

  • วันที่ 1 ใช้ไฟไป 20 kWh
  • วันที่ 2 ใช้ไฟไป 25 kWh
  • วันที่ 3 ใช้ไฟไป 20 kWh

ตัวอย่างการคำนวณ    20+25+20 หาร 3 วัน  =  21.6 kWh

2.ใช้แผงโซลาร์เซลล์กำลังผลิตเท่าไร

แผงโซลาร์เซลล์ 1 วัน ผลิตไฟคิดเป็นค่าเฉลี่ย 5 ชั่วโมง ดังนั้น 21.6 หาร 5 = 4.32 kW

แสดงว่าบ้านเราควรติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ประมาณ  5 kW (5,000 W) (จำนวน kW ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของแต่ละบริษัท)

3.จำนวนแผง

โซลาร์เซลล์  1 แผง ผลิตไฟได้ 400-500 W  ใช้ตัวเลขกลางๆที่ 450 W ดังนั้น 5,000 หาร 450 = 11.1     

แสดงว่าควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน  12 แผง  

4.พื้นที่ติดตั้ง

1 แผง ขนาดประมาณ 1×2 ม. = 2 ตร.ม.           

ดังนั้นใช้พื้นที่ติดตั้งทั้งหมด 12×2 = 24 ตร.ม.

5.การประหยัดค่าไฟ

คิดที่ค่าไฟหน่วยละ 4 บาท  จะลดค่าไฟ วันละ     21.6 x 4 = 86.4 บาท หรือเดือนละ  86.4 x 30 = 2,592 บาท

(คิดจากการใช้ไฟช่วงกลางวันที่ลดลง ไม่ได้คิดจากการผลิตไฟได้สูงสุด เพราะระบบโซลาร์เซลล์จะผลิตไฟฟ้าตามที่มีการใช้จริง)

6.ระยะคืนทุน

1 ปี ลดค่าไฟ 2,592 x 12 =  31,104 บาท

กำลังผลิต 5 kW ราคา 2-3 แสนบาท  คิดที่ราคากลางๆ ประมาณ 250,000  หาร  31,104  = 8 ปี

วิธีที่ 2 คำนวณจากการใช้ไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด

เป็นการหากำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปิดในช่วงกลางวัน โดยดูกำลังไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์ (W) ที่ฉลากของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด

1.หาการใช้ไฟในช่วงกลางวัน

สามารถใช้สูตรคำนวณคือ

การใช้ไฟ =  กำลังไฟฟ้า (วัตต์) x จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า x จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในช่วงกลางวัน

เช่น

-เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 บีทียู ใช้ไฟ 1,000 วัตต์ x จำนวน 1 เครื่อง x 5 ชั่วโมง = 5,000 วัตต์

-เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู ใช้ไฟ 2,500 วัตต์ x จำนวน 1 เครื่อง x 3 ชั่วโมง = 7,500 วัตต์

-ตู้เย็น 14 คิว ใช้ไฟ 200 วัตต์ x จำนวน 1 เครื่อง x 9 ชั่วโมง = 1,800 วัตต์

-ทีวี ใช้ไฟ 100 วัตต์ x จำนวน 1 เครื่อง x 3 ชั่วโมง = 300 วัตต์

รวมมีการใช้ไฟ  5,000 + 7,500 + 1,800 + 300 = 14,600 วัตต์ หรือเท่ากัน 14.6 กิโลวัตต์ (kW)

2.ใช้แผงโซลาร์เซลล์กำลังผลิตเท่าไร

แผงโซลาร์เซลล์ 1 วัน ผลิตไฟคิดเป็นค่าเฉลี่ย 5 ชั่วโมง  ดังนั้น  14.6 หาร 5  = 2.92 kW

แสดงว่าบ้านเราควรติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ประมาณ  3 kW (จำนวน kW ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของแต่ละบริษัท)

หมายเหตุ ตัวอย่างนี้เป็นการคำนวณโดยใช้ตัวเลขโดยประมาณ ซึ่งการคำนวณของแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกัน และใช้ปัจจัยในการคิดต่างกัน จึงควรให้บริษัทผู้ติดตั้งมาประเมินหน้างานจึงจะได้ผลแม่นยำที่สุด


เรื่อง : ศรายุทธ ศรีทิพย์อาสน์


การติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับบ้าน อ่านแล้วตัดสินใจได้เลย

15 ผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์ เพื่อบ้านประหยัดพลังงาน

วิธีติดตั้ง เครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์ สำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

ติดตามบ้านและสวน www.facebook.com/baanlaesuanmag