กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้ ผลวิจัย“ฟ้าทะลายโจร” ช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ระยะ 2

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ที่กระทรวงสาธารณสุข พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงความคืบหน้าการวิจัยฟ้าทะลายโจรป้องกันโรคโควิด-19 ว่า การวิจัยฟ้าทะลายเพื่อหวังผลในการป้องกันโรคโควิด-19

สรรพคุณทางยาของฟ้าทะลายโจร

  1. ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
  2. ฤทธิ์ต้านไวรัส-ป้องกันไวรัสเข้าเซลล์-ยับยั้งการแบ่งตัวเพิ่มจ านวนของไวรัส
  3. ฤทธิ์ต้านอักเสบ ด้วยหลายกลไก ที่ส าคัญคือช่วยลดไซโตไคน์ (cytokines) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ
  4. ฤทธิ์ลดไข้

 

อายุของฟ้าทะลายโจรที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว เมื่อต้นอายุ 3-6 เดือน ซึ่งจะเป็นเวลาที่ดอกเริ่มบาน

เผยการทดลองในหลอดทดลอง คือ พบว่าสารแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อและยังยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ แต่ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อการป้องกัน แต่สามารถยับยั้งไวรัสเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามเก็บตัวอย่างในคนให้ขึ้น

โดยร่วมโรงพยาบาลสมุทรปราการ ซึ่งดูแลผู้ป่วย จากนอกประเทศในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ผลการศึกษาเบื้องต้นในผู้ป่วยที่รับประทานสารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาด 180 มิลลิกรัมต่อวัน ผู้ป่วยทุกรายมีอาการดีขึ้นตั้งแต่วันที่สามของการได้รับสารสกัดดังกล่าว โดยหากแยกรายละเอียดอาการ จะพบว่า อาการไอ, เจ็บคอ, มีเสมหะ, มีน้ำมูก, ปวดกล้ามเนื้อ และปวดศีรษะ มีอาการดีขึ้น ผู้ป่วยไม่มีอาการข้างเคียง ค่าการทำงานของตับและไต อยู่ในเกณฑ์ปกติ การเปลี่ยนแปลงของ Pro-inflammatory cytokines ในเลือดก่อนและหลังรับประทานสารสกัดฟ้าทะลายโจร และสารชีวโมเลกุล อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยโควิด-19 ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ต้าน Coronavirus ที่ก่อโรค SARS ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเริ่มเกิดอาการแสดง อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้เป็นการศึกษาผลเบื้องต้น (Preliminary study)  ถึงความปลอดภัยและขนาดที่เหมาะสมในการใช้ยา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีต่าง ๆ ในเลือด เอนไซม์ที่เกี่ยวกับการป้องกันการอักเสบ และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  จึงขยายการวิจัยต่อในคนเป็นระยะที่ 2 โดยได้ศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของตัวยาในร่างกายมนุษย์ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อยืนยันปริมาณสารสำคัญต่าง ๆ ที่จะพบในร่างกายเมื่อใช้สารสกัดขนาดสูงให้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพร

อายุของฟ้าทะลายโจรที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว เมื่อต้นอายุ 3-6 เดือน ซึ่งจะเป็นเวลาที่ดอกเริ่มบาน ประมาณ 25-30 %หลังจากเก็บแล้ว อีกประมาณ 1-3เดือน ฟ้าทะลายโจรจะเริ่มออกดอกอีกครั้ง พอดอกเริ่มบานก็เก็บมาใช้ได้อีก ฟ้าทะลายโจร 1ต้นสามารถเก็บมาทายาได้ 2-4ครั้ง จากนั้นรอเก็บเมล็ดเพื่อใช้ทาพันธุ์ต่อไป วิธีการเก็บ :ตัดต้นนับจากส่วนยอดลงมาประมาณ 1-2 คืบ เหลือตอไว้ หรือเด็ดเฉพาะใบมาใช้ส่วนของต้นหรือใบฟ้าทะลายโจรที่เก็บมาทาให้แห้งจะเก็บไว้ได้ 1 ปี

ส่วนที่ใช้ประโยชน์ คือส่วนเหนือดิน เฉพาะใบ

การเตรียมยาลูกกลอนฟ้าทะลายโจร

1.เด็ดใบสดมาล้างให้สะอาด ตากแดด 1-2วัน จนใบแห้ง

2.บดเป็นผงให้ละเอียด

3.ปั้นกับน้ าผึ้งหรือน้ำเชื่อมเป็นเม็ด ขนาดเท่าเมล็ดถั่วเหลือง แล้วผึ่งลมให้แห้ง4)เก็บใส่ภาชนะปิดสนิท ให้พ้นจากแสงขนาดที่ใช้ รับประทานครั้งละ 5-10เม็ด วันละ

3-4ครั้ง หลังอาหาร

ยานี้ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับและไตที่ไม่ดี ผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน หญิงตั้งครรถ์และให้นมบุตร รวมทั้งผู้ที่มีประวัติการแพ้ฟ้าทะลายโจรมาก่อน


ที่มา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

สมุนไพรริมรั้ว…ตู้ยาธรรมชาติ

ชนิดผักและแบบสวนสำหรับปลูกผักพื้นบ้าน

สะสมและขายต้นไม้ในสวนจนเป็นเงิน ช่องทางสู้วิกฤตโควิด-19