คู่มือคู่บ้าน : INTERIOR SURFACE พื้นผิวภายในบ้าน

นอกเหนือจากการดูแลรักษาให้บ้านท่ีคุณอยู่คงสภาพสวยงามน่าอยู่แล้ว การซ่อมแซมก็ถือเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นที่ผู้อยู่อาศัยจะต้องมีความรู้เบื้องต้นในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า วันน้ีเราจึงหยิบยกปัญหาท่ัว ๆ ไปที่หลายบ้านต้องพบเจอ พร้อมวิธีแก้ไขและขั้นตอนท่ีเข้าใจง่ายมาบอกต่อ ต้ังแต่การดูแลพื้นผิวภายใน-ภายนอก การซ่อมแซม เฟอร์นิเจอร์ทั้งแบบลอยตัวและบิลท์อิน ไปจนถึงงานระบบประปา-ไฟฟ้า เพื่อเป็นประโยชน์กับบ้านคุณ

เปลี่ยนกระเบื้องแตกร้าว

อุปกรณ์ a. มีดขูดยาแนว b. ค้อน c. เกรียง d. ชะแลง e. ฟองน้ำ
อุปกรณ์ a. มีดขูดยาแนว b. ค้อน c. เกรียง d. ชะแลง e. ฟองน้ำ

interior-surface-02

01 ขูดยาแนวรอบกระเบื้องแผ่นที่แตกร้าวด้วยมีดขูดยาแนว

02 ใช้ค้อนทุบกระเบื้องแผ่นนั้น 1-2 คร้ังให้แตกเป็นช้ินเล็กๆ ระวังอย่าให้กระทบกับกระเบื้องแผ่นข้างเคียง

03 ใช้ชะแลงสกัดเศษกระเบื้องที่แตกออกให้หมด ขูดพื้นให้เรียบเสมอกัน

04 ใช้เกรียงป้ายกาวซีเมนต์บนพื้น ก่อนวางกระเบื้องแผ่นใหม่ลงไป โดยกะระยะให้แนวกระเบื้องตรงกัน

05 ฉาบยาแนวให้เต็มร่องรอบแผ่นกระเบื้อง แล้วเช็ดผิวกระเบื้องให้สะอาดด้วยฟองน้ําชุบน้ําหมาด ๆ

TIP : มีดขูดยาแนวมีหลายแบบ เหมาะกับขนาดของร่องยาแนวที่แตกต่างกัน สามารถหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป ราคาเริ่มต้นที่ 200 บาท

 


เปลี่ยนแผ่นไม้ปูพื้น

อุปกรณ์ a. สว่านไฟฟ้า b. ค้อน c. เลื่อยวงเดือน d. ชะแลง e. กาวตะปู
อุปกรณ์ a. สว่านไฟฟ้า b. ค้อน c. เลื่อยวงเดือน d. ชะแลง e. กาวตะปู

interior-surface-04

01 ใช้ดอกสว่านใบพายเจาะแผ่นไม้ท่ีด้านหัวและท้าย แล้วใช้เลื่อยวงเดือนขนาดเล็กเลื่อยตามแนวยาว แบ่งแผ่นไม้เป็นสี่ส่วนบางๆ

02 ใช้สิ่วหรือชะแลงค่อยๆ งัดชิ้นไม้เล็กๆ ออกจนหมด แล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย

03  ตัดไม้แผ่นใหม่ให้ได้ขนาดพอดีกับช่องว่าง โดยเลื่อยร่องและล้ินที่ขอบข้างออกให้สอบเข้าหากันเล็กน้อย

04  เมื่อทดลองจนแน่ใจว่าพอดี ให้ใช้กาวตะปูยึดแผ่นไม้เข้ากับพื้น

05  ใช้เศษไม้รองค้อนค่อย ๆ ตอกจนหน้าไม้เรียบเสมอกับพื้นเดิม

 


กําแพงปูนร้าว (เฉพาะรอยร้าวเล็กๆ ซึ่งไม่ลึกถึงโครงสร้างอาคาร)

อปุกรณ์ a. สิ่ว b. ฟองน้ํา c. เกรียง d. ค้อน e. สีรองพื้นปูนเก่า
อุปกรณ์ a. สิ่ว b. ฟองน้ํา c. เกรียง d. ค้อน e. สีรองพื้นปูนเก่า

interior-surface-06

01  สกัดรอยร้าวให้ใหญ่ขึ้น พร้อมขูดสีโดยรอบออกให้หมด ใช้ฟองน้ําชุบน้ําหมาด ๆ เช็ด

02  ใช้ Acrylic Sealant โป๊ให้เต็มร่องร้าว เกลี่ยให้เรียบเสมอกัน

03  ทิ้งให้แห้งประมาณ 2 – 3 วัน

04  ใช้กระดาษทรายขัดผิวโป๊ให้เรียบเนียนไปกับผนังเดิม

05  ทาสีรองพื้นปูนเก่า แล้วทาสีใหม่ทับทั้งผนัง

 

TIP : ถ้ารอยแตกร้าวจากแนวเสา ทํามุม 45 องศากับพื้น และรอยแตกขยายกว้างและยาวขึ้นเรื่อยๆ ควรรีบปรึกษาวิศวกรทันที