20 CHECKLISTS เตรียมบ้านก่อนรีโนเวต!

ก่อนจะเริ่มงานรีโนเวตเราควรตรวจสอบสภาพเดิมของบ้านก่อน เพื่อจะได้วางแผนอย่างถูกต้องและไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง