เดอะมนต์รักแม่กลอง โชห่วยชุมชน ที่เล่าเรื่องคนผ่านสินค้าเกษตร

เดอะมนต์รักแม่กลอง โชห่วยชุมชน ร้านชำหลังเล็กที่มีสินค้าไม่กี่สิบชิ้น แต่ที่น่าสนใจคือทุกชิ้นต่างมีเรื่องเล่าของคนทำซ่อนอยู่ในนั้น