TIN HOME TOY บ้านเหล็กของครอบครัวสุขสันต์ ปรับฟังก์ชันเข้ากับพฤติกรรมผู้อยู่

เยี่ยมบ้านที่ตอบโจทย์ฟังก์ชันและเติมเต็มความสุขในบ้านของครอบครัวเชนยวณิช…ที่ได้สถาปนิกช่วยถอดพฤติกรรมของทุกคนในบ้านแล้วแปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่แห่งความสุข