Shinrin-Yoku : “การอาบป่า” ให้ธรรมชาติรักษา

Shinrin Yoku หรือการอาบป่า คือ การนำธรรมชาติเข้ามาช่วยบำบัดรักษาร่างกายและจิตใจ ศาสตร์แขนงนี้ได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยชาวญี่ปุ่นในปีค.ศ.1982