พลูฉีก/มอนสเตอร่า

มอนสเตอร่า
มอนสเตอร่า

พลูแฉก/มอนสเตอร่า/Herricane Plant/Split-leaf Philodendron/Swiss Cheese Plant/Window Plant
ชื่อวิทยาศาสตร์: Monstera deliciosa Liebm.
วงศ์: Araceae 176.U
ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดกลาง
ลำต้น: มีข้อสั้น เลื้อยได้ไกล 2-4 เมตร
ใบ: เดี่ยว ออกสลับระนาบเดียว รูปหัวใจป้อม ขนาด 20-40 x 50-90 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนเว้ารูปหัวใจ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง เมื่อยังเล็กใบหยักเว้าเป็นแฉกและไม่มีช่องระหว่างเส้นใบ เมื่อโตเต็มที่ใบเปลี่ยนรูปและมีช่อง ปัจจุบันมีพลูฉีกใบด่าง (M. deliciosa ‘Variegata’)
ดอก: มักไม่พบช่อดอก
ผล: ไม่ติดผล
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: รำไร
น้ำ: มาก
ขยายพันธุ์: ปักชำยอด
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถางเลื้อยขึ้นหลัก เลี้ยงง่ายและทนทาน