House Becomes Cafe – เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นคาเฟ่

House Becomes Cafe

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. กรณีศึกษาคาเฟ่ 17 แห่ง ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเน้นการนำเสนอเนื้อหาเชิงลึกของแต่ละกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

2. ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ปรับเปลี่ยนพื้นที่พักอาศัยให้กลายเป็นพื้นที่ธุรกิจร้านกาแฟ ข้อกำหนด ข้อกฏหมาย และเทคนิคข้อมูลเชิงลึกในการออกแบบ

 

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการนิตยสาร Room

สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน

ราคา : 425.00 บาท