“ผู้ผ่านการคัดเลือก” โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน

“ผู้ผ่านการคัดเลือก”

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน (SACICT Concept)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 1. คุณอนุภา มณีจันทร์
 2. คุณปิโยรส บัวเหลือง
 3. คุณโฉมสุดา โทนุการ
 4. คุณธิติปวินท์ ทัศน์ชัยคมน์
 5. คุณอัญชลี ธีระโคตร
 6. คุณธนินทร์ธร รักษาวงศ์
 7. คุณอนงค์ บุระวงค์
 8. คุณจิตนภา โพนะทา
 9. คุณไสว เรืองดุก
 10. คุณจักรทอง ทองเกี่ยว
 11. คุณพัชรวรรณ เชยสาคร
 12. คุณอารีย์ ขุนทน
 13. คุณนวลศรี พร้อมใจ
 14. คุณจุฑาทิพ ไชยสุระ
 15. คุณสุพัฒน์ สมเสนาะ
 16. คุณปาณิสรา มณีรัตน์ และ คุณนภัต ตันสุวรรณ
 17. คุณพิมวดี จันทะมาตย์
 18. คุณชัยวัฒน์ เดชเกิด
 19. คุณวินัย บุญศรีสวัสดิ์
 20. คุณบัณฑิต หนูเพชร
 21. คุณอิสรัตน์ แซ่ลิ้ม
 22. คุณณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณี
 23. คุณเบญญาภา ทักษ์ปรัชญากุล
 24. คุณมลิวัลย์ คงเกื้อ
 25. คุณธนวรรธน์ ชยุทวาณิชกุล
 26. คุณสุเมษ ง้วนจินดา
 27. คุณพนิดา แต้มจันทร์
 28. คุณอัญชลี แก้วดวงทิพย์
 29. คุณการุณ รุ่งประภัศร์
 30. คุณหัสยา ปรีชารัตน์
 31. คุณอังคาร อุปนันท์
 32. คุณพนิดา สมบูรณ์
 33. คุณฐิตาภา ตันสกุล
 34. คุณวัชราภรณ์ วาทหงษ์
 35. คุณศิวะพร ทองจ่าม
 36. คุณศรีลัย เตชรังษ์น
 37. คุณสุวิทย์ โล่ห์สกุลทองคำ
 38. คุณธารา ธาราศักดิ์
 39. คุณพิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาด
 40. คุณเนติพงศ์ ไล่สาม

 

  << ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >>