TYPE-THAI

ประวัติศาสตร์อักษรไทย ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร จนกลายมาเป็นงานกราฟิกสุดเท่ตกแต่งสถานที่