THE FLOWER OF WAR ผลผลิตจากวิกฤต

เบื้องหลังโปสเตอร์ KEEP CALM AND CARRY ON ใครเล่าจะรู้ว่าเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตสงครามโลกคร้ังที่สอง