มาลัยวิทยสถาน ขอเชิญชมงานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนำเสนอนวัตกรรมเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับที่ จังหวัดลำปางและจังหวัดเลย

มาลัยวิทยสถาน อว. เป็นแนวคิดของ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)