กนกนารี/Spike Moss

กนกนารี
กนกนารี

กนกนารีเลื้อย
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Selaginella spp.
วงศ์: Selaginellaceae
ประเภท: เฟิน
ความสูง: คลุมดินหรือสูงได้ถึง 25 เซนติเมตร
ทรงพุ่ม:
ลำต้น: ทอดเลื้อยไปตามผิวดิน ชูยอดตั้งขึ้น รากแตกจากลำต้น
ใบ: เป็นเกล็ด เรียงสลับระนาบเดียวแผ่ออก แตกกิ่งแยกสองแฉก ใต้ใบมักมีขนสั้นปกคลุม
ชุดของกลุ่มอับสปอร์ (strobilus) ออกจากปลายกิ่งและแตกเป็นหน่อเล็กๆ ได้ อับสปอร์มีก้าน
และแยกเพศ
ดอก: ไม่มี
ผล: ไม่มี
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วน มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์
แสงแดด: รำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำลำต้นในดินที่ชุ่มชื้น
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถาง หรือคลุมดินใต้ต้นไม้หรือบริเวณที่มีร่มเงาและความชื้นสูง ไม่ทนต่อการเหยียบย่ำ