ปุ๋ยเคมี CHEMICAL FERTILIZER

ปุ๋ยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการทำเกษตรให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพตามความต้องการของ ตลาด โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีซึ่งมีความจำเป็นต่อการผลิตพืชเชิงการค้า ทั้งพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีที่ครอบคลุมที่สุดเล่มหนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความรู้จักปุ๋ยเคมีประเภทต่างๆ สำหรับเป็นแนวทางในการเลือกซื้อและใช้งาน เรียนรู้วิธีสังเกตลักษณะของปุ๋ยเคมีปลอม การคำนวณ
เพื่อเปรียบเทียบราคาปุ๋ย การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต มีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติที่สำคัญของปุ๋ยเคมี ทราบถึงข้อดี-ข้อด้อย ผลตกค้างจากปุ๋ยเคมีที่มีต่อดิน การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของพืชและคำนึงถึงคุณสมบัติของดิน การใช้ปุ๋ยทางใบ การให้ปุ๋ยในระบบน้ำ ตลอดจนการเลือกใช้ปุ๋ยที่มีสูตรและอัตราเหมาะสม ถูกช่วงเวลาและวิธีการ โดยแนะนำการใส่ปุ๋ยพืชเศรษฐกิจรวม 70 ชนิด

ผู้เขียน: มุกดา สุขสวัสดิ์

ราคา: 399.00 บาท