GARDEN & FARM Vol.10 โรงเรือนข้างบ้าน

หนังสือ Garden & Farm Vol. 10 “โรงเรือนข้างบ้าน” ฉบับนี้เกิดขึ้นจากการที่เราเดินทางออกไปถ่ายภาพต้นไม้กันบ่อย ๆและสังเกตเห็นว่านักปลูกเลี้ยงต้นไม้ส่วนใหญ่นิยมทำโรงเรือนไว้เก็บต้นไม้ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นนักเล่นต้นไม้มือสมัครเล่น หรือมืออาชีพ ทุกคนต่างก็มีโรงเรือนต้นไม้ดีๆไว้เลี้ยงต้นไม้กันทั้งนั้น


เมื่อทำหนังสือเล่มนี้เราจึงมีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงเรือนของเจ้าของบ้านหลาย ๆ ท่านที่ปลูกต้นไม้ต่างชนิดกันออกไป โรงเรือนแต่ละหลังมีรูปแบบเฉพาะตัวต่างกัน แต่ก็มีจุดประสงค์และที่มาเหมือนกันคือ สร้างไว้เพื่อปลูกเลี้ยงและเก็บสะสมต้นไม้แสนรัก และเมื่อมีจำนวนมากขึ้นก็สามารถต่อยอดสร้างรายได้จากต้นไม้เหล่านี้

  • ผู้เขียน : วรัปศร อัคนียุทธ
  • บาร์โค้ด : 9786161820091
  • ราคา : 225 บาท

 


อ่านส่วนหนึ่งจากหนังสือ : เรื่องน่ารู้ … ต้นไม้ชนิดใดที่ควรปลูกใน โรงเรือน ?
ตามช่างประจำบ้าน ไปทำโรงเรือนขนาดเล็ก แบบง่ายๆ ทำเองได้ไม่ยาก