บทพระไตรสรณาคมน์ (ภิกษุกล่าวนำ ฆราวาสว่าตาม)

บทพระไตรสรณาคมน์ (ภิกษุกล่าวนำ ฆราวาสว่าตาม)

บทพระไตรสรณาคมน์ (ภิกษุกล่าวนำ ฆราวาสว่าตาม)
บทพระไตรสรณาคมน์ (ภิกษุกล่าวนำ ฆราวาสว่าตาม)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

(ภิกษุกล่าว) ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง (ฆราวาสรับว่า) อามะ ภันเต