เที่ยวชม 10 โครงการหลวง ตามรอยพระบาท

7.พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจ.ปทุมธานี

image

ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนักยังมีศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรที่สะท้อน10 แนวคิดพอเพียงและการเรียนรู้วิถีเกษตรตามรอยพ่อ โดยภายในพิพิธภัณฑ์ มีนิทรรศการที่รวบรวมผลงานของพ่อหลวงแบ่งออกเป็น10 โซนมหัศจรรย์การเรียนรู้วิถีเกษตรอาทิพระราชกรณียกิจสำคัญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการพัฒนาพื้นที่การเกษตรและถิ่นทุรกันดารให้ได้ศึกษากันอีกด้วย

view-image

Must Know:

  • คุณจะได้ชมสิ่งประดิษฐ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของพระองค์เช่นกังหันน้ำชัยพัฒนาที่โซนนวัตกรรมของพ่อtrip

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://70waysofking.tourismthailand.org/place.php?id=39


8.โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ .สมุทรสงคราม

 

image

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับวันหยุดซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯที่ส่งเสริมให้คนท้องถิ่นรู้จักรักษามรดกและวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อนั่นคืออัมพวาและโครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มโอกาสให้คนในชุมชนร่วมแสดงออกและสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมนักท่องเที่ยวสามารถแวะมาพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติและวัฒนธรรม อีกทั้งยังได้ซื้อของฝากท้องถิ่นติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย

view-image

Must Know:

  • “ม่วนชื่นชานชาลา” สูตรเครื่องดื่มพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ใช้สมุนไพรท้องถิ่น มีขายอยู่ในร้านชาลา

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://70waysofking.tourismthailand.org/place.php?id=47

PAGE 1 / PAGE 2 / PAGE 3 / PAGE 4 / PAGE 5