รู้จักปุ๋ยอินทรีย์ TPI ชีวอินทรีย์ที่เป็นหัวใจสำคัญในการทำเกษตรปลอดสารเคมี

การทำ เกษตรอินทรีย์ ยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างแหล่งอาหารเพื่อความยั่งยืน ไม่เฉพาะสำหรับบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น แต่ในภาคธุรกิจการเกษตร ปลูกเพื่อจำหน่าย ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความสนใจมากขึ้นด้วยเช่นกัน

การทำ เกษตรอินทรีย์ ให้ได้รับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีถึงความปลอดภัยในการวางจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น IFOAM , Q , ORGANIC เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียม “ดิน” ที่เป็นหัวใจสำคัญ การเลือกเมล็ดพันธุ์ น้ำ และ “ปุ๋ยอินทรีย์” ธาตุอาหารที่พืชได้รับจะต้องปลอดสารเคมี 100% ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์นั้นก็มีหลายชนิดแยกย่อยให้เลือกใช้ตามความสะดวกเหมาะสม เป็นทางเลือกในการทำเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยจุลินทรีย์ ซึ่งช่วยให้พืชโตไว เห็นผลเร็ว มีประโยชน์ที่จำเป็นและสำคัญต่อดินและพืช

เกษตรอินทรีย์

วิธีการที่จะช่วยปรับปรุงบำรุงดินได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การใส่ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นการใช้จุลินทรีย์มากระตุ้นการเจริญเติบโต หรือเพิ่มความต้านทานโรคพืช ทำให้พืชเติบโตไว เห็นผลเร็ว แต่ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตในทุกชนิด การทำงานของปุ๋ยจุลินทรีย์เป็นการนำเอาจุลินทรีย์มาใช้ปรับปรุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ ทางชีวเคมี และการย่อยสลายอินทรียวัตถุ พืช จากอินทรีย์ หรือจากอนินทรียวัตถุ ในดินทั่วๆ ไป เพื่อให้ดินที่มีลักษณะทางชีวภาพที่ดี ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่มีประโยชน์ในการเจริญเติบโตให้พืช

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ TPI อีกหนึ่งชีวอินทรีย์ที่คิดค้นขึ้นเพื่อพืชผลทางการเกษตร ซึ่งกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้เร็วกว่าปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์อื่นๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตนานกว่า แต่ชีวอินทรีย์ TPI คือปุ๋ยมีชีวิต มีการเจริญเติบโต ส่งประโยชน์ต่อพืชผลทางการเกษตรได้อย่างตรงจุด ทั้งยังครอบคลุมเกือบทุกมิติที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืช

1.ผลิตภัณฑ์เพิ่มธาตุอาหารให้พืช ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ TPI ที่มีคุณสมบัติเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืช ทำให้อาหารพืชครบถ้วน ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในดิน และช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ใช้ได้กับทั้งไม้ผลและพืชผักทุกชนิด เมื่อพืชแข็งแรงก็จะสามารถทนทานต่อแมลงศัตรูพืชได้ดีขึ้น

  • ปุ๋ยเขียว (ฮมัคส์) ช่วยปรับสมดุลของดินเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ เพิ่มอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดิน เพิ่มปริมาณราก ทำให้ลำต้นแข็งแรง พืชโตไว
  • ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาว ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพ ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดินให้กลับมาเป็นธาตุอาหารพืช เพิ่มปริมาณราก ทำให้ต้นแข็งแรง
  • ปุ๋ยม่วง (โกร ออแกนิค) มีฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง พืชโตไว ผลผลิตปลอดสารพิษมีคุณภาพสูง
  • กรดซิลิคอน เป็นผลิตภัณฑ์จากวัตถุธรรมชาติคุณภาพสูง ฟื้นฟูแก้ไขดินที่เสื่อมโทรม ทำหน้าที่ปรับโครงสร้างดิน ช่วยทำให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์ต่อพื เพิ่มขึ้นและทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น เหมาะสำหรับพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก โดยเฉพาะข้าวทำให้ต้นข้าวแข็งแรง เพิ่มปริมาณการแตกกอ รวงข้าวเพิ่มขึ้น

2.ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพดิน การแก้ปัญหาดินเค็มดินเป็นกรด ไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช สามารถใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ TPI เพื่อปรับปรุงดิน ลดความเป็นกรด ทำให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ ช่วยให้ดินร่วนซุย เพิ่มธาตุอาหารรองที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และสร้างความสมดุลธาตุอาหารในดินด้วย

  • สารปรับสภาพดินpH 11 พลัส เหมาะสำหรับดินที่มีค่า pH 5 ขึ้นไป ช่วยลดและป้องกันการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าได้ ลดความเป็นกรดในดิน ปรับปรุงดินทำให้ดินร่วนซุย ทั้งยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้พืช ลดการแตกของไม้ผล
  • ซูเปอร์แคลเซียม (pH12) เหมาะสำหรับดินที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5 ใช้ปรับปรุงดินเพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ลดความเป็นกรดในดินได้เร็ว มีความละเอียดสูง ช่วยฆ่าเชื้อโรคในดินได้ดี
  • โดโลไมท์500  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากตะกอนของแคลเซียมและแมกนีเซียมทับถมกัน ใช้ปรับสภาพดินและบำรุงดินให้ร่วนซุย มีทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่เป็นประโยชน์แก่ดินและพืช แก้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเสื่อมโทรม และดินที่ใช้ทำการเกษตรเป็นเวลานานให้กลับมาอุดมสมบูรณ์
  • หินภูเขาไฟ แก้ไขปัญหาสภาพความเป็นกรดในดินเปรี้ยว ช่วยลดปริมาณตะกอน คุม pH ไม่ให้แกว่ง สามารถกักเก็บน้ำ ความชื้น และสารละลายปุ๋ยต่างๆ ที่ใส่ลงในดินให้อยู่ได้นานมากขึ้น โดยไม่ถูกชะล้างออกไปได้ง่าย ส่งเสริมให้พืชเติบโต แข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี มีธาตุอาหารรองและเสริม เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และซิลิกา

3.เพิ่มความโปร่งให้ดินร่วนซุย วัสดุอย่างขี้เถ้า แกลบ อาจมีประโยชน์แค่ช่วยเพิ่มความร่วนซุย แตกต่างจากผลิตภัณฑ์วัสดุปรับปรุงดินให้ร่วนซุย TPI ได้แก่ กรดซิลิคอน ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาว ช่วยเพิ่มความร่วนซุย ให้ดินอุ้มน้ำได้ดี ทำให้ดินโปร่ง ถ่ายเทอากาศได้ดี ช่วยกักเก็บความชื้น ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดินให้กลับมาเป็นธาตุอาหาร ทำให้พืชสามารถดูดซับธาตุอาหารได้ดีขึ้น สามารถใช้ทดแทนวัสดุดั่งเดิมแต่ได้ประโยชน์ที่จำเป็นต่อพืชมากกว่า

4.กำจัดศัตรูพืช ในการทำเกษตรอินทรีย์ แมลงศัตรูพืช คืออีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ต้องกำจัดโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ เพื่อความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้ TPI ใช้ในการป้องกันแมลงศัตรูพืชต่างๆ เช่น กำจัดเพลี้ย ปลวก มด ไม่มีสารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อมนุษย์ ทั้งยังใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมน้ำตามอัตราส่วนที่แนะนำแล้วฉีดพ่นเท่านั้น

นอกจากผลิตภัณฑ์ชีวอินทรีย์ทั้ง 4 กลุ่มที่ครอบคลุมการทำเกษตรอินทรีย์แล้ว ยังมีปุ๋ยอินทรีย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์ในการทำเกษตร สามารถเลือกชมเพิ่มเติมได้ที่>> https://bit.ly/3guGHwP