คู่มือคู่บ้าน : PLUMBING ระบบประปา

เปลี่ยนสายท่อใหม่แล้ว น้ําก็ยังรั่วซึม

plumbing-04

01  ตรวจดูจุดท่ีมีการรั่วซึม ซึ่งส่วนใหญ่เกิดท่ีขั้วท่อสต็อปวาล์ว

02  ปิดสต็อปวาล์วก่อนนําประแจมาขันสายออกเพื่อทําความสะอาดคราบตะกรันต่าง ๆ

03  ลองประกอบสายท่อกลับเข้าไปใหม่ หากน้ํายังรั่วซึมอยู่ แนะนําให้ใช้แหวนยางรองระหว่างขั้วสายกับขั้วสต็อปวาล์ว อาจใช้ 1–2 ช้ินจนกว่าจะแน่นสนิท

04  หากไม่ต้องการใช้แหวนยางรองสามารถใช้เทปพันเกลียวท่ีขั้วสต็อปวาล์วแทนได้

05  ประกอบทุกอย่างกลับคืนให้แน่น ก่อนตรวจเช็กรอบสุดท้ายจนแน่ใจว่าไม่มีการรั่วซึมแล้ว