คู่มือคู่บ้าน : PLUMBING ระบบประปา

น้ํารั่วซึมจากถังพักน้ําชักโครกลงสู่โถสุขภัณฑ์

plumbing-03

01  หากยังไม่แน่ใจว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ สามารถผสมด่างทับทิมจาง ๆ ลงในถังพักน้ําเพื่อตรวจดูการรั่วซึมให้แน่ใจ

02  เมื่อแน่ใจว่ารั่วชัวร์แล้ว ให้ระบายน้ําในถังพักออกให้หมด ก่อนไขนอตยึดแยกถังพักน้ําชักโครกออกจากโถสุขภัณฑ์

03  เช็กอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้ังแต่นอตไปจนถึงยางแหวน เพราะการรั่วซึมมักเกิดจากตัวยางเสื่อมสภาพ

04  หมุนคลายแป้นเกลียวจากด้านใต้ของถังพักน้ำ เพื่อถอดชุดท่อน้ำลิ้นยางออกมาตรวจ

05  หากล้ินยางไม่เสื่อมให้นําออกมาทําความสะอาดคราบตะกรันซึ่งทําให้ล้ินยางปิดไม่สนิท แต่ถ้าไม่ได้ผล แนะนําให้เปลี่ยนชุดท่อล้ินยางใหม่

06  สวมชุดท่อลิ้นยางกลับเข้าไปให้แน่นตามเดิม แล้วเช็กตําแหน่งต่าง ๆ ให้ดี เพื่อไม่ไปขวางตําแหน่งของนอต รวมถึงลูกลอยและโซ่ไม่ควรตึงหรือหย่อนเกินไป ก่อนปล่อยน้ำดีเข้าตามปกติ