KNOWHERE พื้นที่นั่งทำงานที่เปิดโอกาสให้คนได้พบปะสังสรรค์

KNOWHERE พื้นที่นั่งทำงานที่เปิดโอกาสให้คนได้พบปะสังสรรค์ของผู้ประกอบการและผู้คนในท้องถิ่น ภายในตกแต่งด้วยสีน้ำเงิน-ขาว ชวนนึกถึงทะเล