THE GREEN ISLAND หัวใจของชุมชนชาวเมียนมาร์พลัดถิ่นในตำบลแม่ปะ จังหวัดตาก

ทีมสถาปนิกจาก Estudio Cavernas ร่วมมือกับ PlayOnside สร้างพื้นที่อเนกประสงค์ในชื่อว่า The Green Island ขึ้นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนผู้อพยพชาวเมียนมาร์ในจังหวัดตาก