J HOUSE ก่อบ้านผ่านกล่อง

Studio mahutsachan ออกแบบบ้านโดยตีความความสัมพันธ์ และความต้องการของคนในครอบครัวออกมาในรูปแบบกลุ่มก้อนฟังก์ชัน คลี่คลายสู่แนวคิดการออกแบบที่สอดรับกับพฤติกรรมการใช้งานได้อย่างตอบโจทย์และครบถ้วน