Speciality Caffee Shop ยกจัตุรัสกลางเมืองบัวโนสไอเรส มาไว้ในคาเฟ่

Speciality Caffee Shop คาเฟ่กลางบัวโนสไอเรส ที่ออกแบบผ่านเส้นสายเรียบง่ายอย่างรูปทรงเรขาคณิตดูกลมกลืนไปกับโทนสีกลาง หิน พรรณไม้ และประติมากรรม